Loginnaam
Wachtwoord
 
           
 
 
  Account maken

Mark Roemers van Dyzle: 'De monitoring van onze systemen loopt uitstekend door smspack'. www.dyzle.com 
         
ALGEMENEVOORWAARDEN
 

Algemene voorwaarden

U treft hier de algemene voorwaarden aan van Smspack. Smspack is een onderdeel van Webwerkers. De algemene voorwaarden hebben betrekking op Smspack (´de Aanbieder´), de diensten en producten (´Dienstenaanbod´) en onze klanten (´de Klant´).

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle in het kader van geleverde Dienstenaanbod gedane aanbiedingen, overeenkomsten en offertes tussen de Aanbieder en afnemer of Klant. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Door het invullen van registratie-formulieren (via de website), het gebruik van de website, de applicatie´s en/of het afnemen van een account verklaart Klant zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden.
 2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Dienstenaanbod, tijdig aan de Aanbieder worden verstrekt.
  Klant staat er voor in steeds overeenkomstig de Opta gedragregels voor SMS Dienstenaanbod en Code of Conduct te handelen en vrijwaart de Aanbieder voor schade als gevolg van het handelen in strijd met deze gedragsregels.
 3. Iedere Klant dient zich op de hoogte te houden van deze algemene voorwaarden. Zeker omdat deze deel uit maken van diversen applicatie’s, diensten en sms-diensten. Hieraan zijn diversen regels verbonden, zoals Code of Conduct of de gedragscode van de OPTA.
 4. Het Dienstenaanbod bestaat voornamelijk uit SMS-diensten cq. reverse (premium) billing, micropayments en de daarvoor beschikbare applicatie´s en het gebruik van de website.
 5. De Klant staat er voor in dat hij steeds correcte en volledige NAW- en overige voor het Dienstenaanbod benodigde gegevens en informatie zal verstrekken. De door de Aanbieder aan Klant verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. Klant is zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en zal de Aanbieder van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen. Op verzoek is gebruikersnaam en wachtwoord opvraagbaar door de Klant. Deze wordt dan beschikbaar gesteld via sms en/of E-mail via de bij de aanbieder bekende gegevens.
 6. Alle in het kader van het Dienstenaanbod genoemde prijzen, tarieven en verdiensten zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
 7. de Aanbieder kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Klant gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. de Aanbieder heeft het recht een Klant zonder nadere motivering te weigeren voor het Dienstenaanbod of hem het Dienstenaanbod verder te ontzeggen in geval van misbruik of de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens. Verstrekte gegevens zullen opgeslagen en verwerkt worden overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 9. Deelname aan het Dienstenaanbod is voor onbepaalde tijd en is door beide partijen op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 30 dagen.
 10. Alle betalingen aan de Aanbieder dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Aanbieder aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Klant in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Klant van rechtswege in verzuim.
 11. Alle door de Aanbieder te verrichten betalingen of vergoedingen worden steeds per maand verricht, tenzij het uit te keren bedrag minder van € 20,- bedraagt. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat het minimale bedrag van € 20,- is bereikt. Prijzen en vergoedingen worden vermeld op de website van de Aanbieder.
 12. Alle gedane bestellingen voor saldo via bestelpagina van de Aanbieder worden gezien als een opdracht tot uitvoering en dus een bestelling van een product. Derhalve worden deze bestellingen in behandeling genomen en zal de Klant hiervoor direct per mail een factuur ontvangen. Bezwaar voor deze bestelling kan gemaakt worden binnen 48 uur na ontvangst van factuur, doch wordt een periode van 4 dagen gehonoreerd. De betalingen van deze facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Aanbieder aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Klant in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Klant van rechtswege in verzuim.
 13. De Klant is niet toegestaan het aangeleverd materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  1. Misbruik maken van de teksten, logo of informatie van de Aanbieder;
  2. Ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  3. Misleiding van derden;
  4. Misleiding van aktie´s waarbij gebruik wordt gemaakt van reverse billed berichten. (bijvoorbeeld bij het promoten van berichten en/of sms-aktie´s waarbij niet duidelijk is wat het tarief is/was van de aktie of teruggezonden bericht(en)).
  5. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  6. Het aanbieden van niet eigen producten of Dienstenaanbod zonder toestemming;
  7. Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het
  8. Het aanbieden van producten of Dienstenaanbod die volgens de Nederlandse wet niet legaal zijn;
 14. de Aanbieder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien Klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Voorts is de Aanbieder en Klant bevoegd de een overeenkomst tot levering van het Dienstenaanbod te (doen) ontbinden indien de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard. Indien Klant op het moment van de ontbinding en/of opzegging reeds prestaties ter uitvoering  van het Dienstenaanbod heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die de Aanbieder vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van het Dienstenaanbod heeft verricht worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 15. Onverminderd haar overige rechten is de Aanbieder, onder meer gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
  1. Bij misbruik van het Dienstenaanbod van de Aanbieder.
  2. Bij misleiding van aktie´s waarbij gebruik wordt gemaakt van reverse billed berichten. (bijvoorbeeld bij het promoten van berichten en/of sms-aktie´s waarbij niet duidelijk is wat het tarief is/was van de aktie of teruggezonden bericht(en)).
  3. Bij het niet communiceren van het tarief bij bijvoorbeeld Sms&Win aktie’s, reverse billed sms-berichten of andere betaalde berichten.
  4. Het niet vermelden van tarieven bij aangaan van sms-abonnementen in de ruime zin des woords.
  5. Het medium van de Klant naar oordeel van de Aanbieder in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op zo´n of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
  6. De Klant tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
  7. De Klant in het kader van het Dienstenaanbod onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder en/of derden.
 16. de Aanbieder zal in sommige gevallen aangifte doen van misleiding, oplichting of ander soort van dien misdrijven in de volgende gevallen,
  1. Bij het promoten van sms en win aktie´s en niet weggeven van de prijs.
  2. Bij het niet kunnen bewijzen dat er daadwerkelijk prijzen zijn weggeven die gewonnen zijn door deelnemers
  3. Bij het misleiden van deelnemers van of aan een betaalde (premium of reverse sms) sms aktie, zoals Sms&Win.
 17. de Aanbieder zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van het Dienstenaanbod, maar garandeert niet de volledige, permanente en volledige beschikbaarheid van het Dienstenaanbod, meer in het bijzonder garandeert zij niet nog aanvaardt zij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid telecommunicatiefaculteiten van derden benodigd voor de verzending van SMS berichten.Indien de Aanbieder aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op de Aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. De totale aansprakelijkheid van de Aanbieder wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het Dienstenaanbod bedongen prijs of vergoeding over een periode van maximaal 3 maanden, met een maximum van 2500 euro. de Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 18. De Klant vrijwaart de Aanbieder voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van een Dienstaanbod worden gebruikt c.q door Klant ter beschikking zijn gesteld.
 19. Klant vrijwaart de Aanbieder voor overige eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van het Dienstenaanbod schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
 20. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het Dienstenaanbod van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 21. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een het Dienstenaanbod ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten, waaronder websites of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de Aanbieder of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan de Klant worden slechts tijdelijke gebruiksrechten verleend.
 22. Deze overeenkomst kan niet gekwalificeerd worden als een agentuurovereenkomst of een daarmee vergelijkbare contractuele relatie.
 23. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. is de Aanbieder gerechtigd om de toegang van de Klant tot zijn/haar Klant account te blokkeren;
  2. Kan de Klant geen aanspraak (meer) maken op commissie tegoed;
  3. Zal de Klant de content van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen indien van toepassing;
  4. Is de Klant niet langer gerechtigd om de naam van de Aanbieder te gebruiken.
 24. De Klant realiseert zich dat de Aanbieder voor de verzending van SMS berichten afhankelijk is van IT-bedrijven, telecom bedrijven en mobiele netwerk operators. Om die reden heeft de Aanbieder enkel invloed op de bezorging en transmissie van SMS berichten binnen de technische beperkingen opgelegd door deze bedrijven. de Aanbieder doet haar uiterste best het bericht zo snel mogelijk te bezorgen bij de ontvanger. de Aanbieder is echter niet in staat een maximale bezorgtijd te garanderen, omdat deze tijden afhankelijk zijn van verscheidene netwerk- en systeem gerelateerde factoren van de verscheidene entiteiten die betrokken zijn bij het transporteren van het SMS bericht door het GSM-netwerk.
 25. De Aanbieder presenteert de opbrengsten van de Klant op de opbrengstenpagina. Deze opbrengsten en aantallen zijn ten allen tijden onder voorbehoud. De Aanbieder betaald pas uit op verzoek van de Klant en als tenminste 20 euro is opgebracht. Op de opbrengsten worden nog correctie's uitgevoerd. Deze correctie's zijn nodig in gevallen van
  1. Oninbaar bij abonnee door bijvoorbeeld geen saldo
  2. Oninbaar bij abonnee door onvoldoende saldo
  3. Oninbaar bij abonnee door diefstal van mobiele telefoon of oneigenlijk gebruik van (gestolen) abonnee
  4. Bij twijfel van provider of fraude aangegeven door provider
  De Aanbieder kan pas tot uitbetaling overgaan als
  1. Alle statistieken van de provider bij de Aanbieder bekend zijn en zijn verwerkt.
  2. Als de providers de Aanbieder hebben uitbetaald.
   Dit duurt doorgaans 2 tot 3 maanden (maar kan bij onderzoek van bijvoorbeeld fraude, diefstal enzovoorts langer duren).
  3. Als de providers de Aanbieder hebben uitbetaald.
 26. SMS inhoud:
  1. De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van SMS berichten verzonden door hemzelf, zijn klanten of door een derde partij op zijn verzoek.
  2. De klant houdt zich aan alle wetten en reglementen die toepasbaar zijn op de inhoud en intentie van SMS berichten die door hem verzonden zijn. De klant is aansprakelijk voor alle consequenties en kosten die het gevolg zijn van overtreding van zulke wetten en reglementen.
  3. De klant dient zich te onthouden van het verzenden van SMS berichten met aanvallende, gewelddadige of discriminerende of enige andere illegale inhoud.
  4. Ten alle tijden zal het tarief bij Reverse Billing worden gecommuniceerd op een duidelijke en juiste wijze.

 
 
 
 
 
smspack is een onderdeel en handelsnaam van webwerkers